Statuten Personeelsvereniging Op Stoom

Artikel 1. Naam
1.De naam van de vereniging is Op Stoom.

Artikel 2. Zetel
1.Zij is gevestigd in de gemeente Ede.

Artikel 3. Doel
1.De vereniging heeft ten doel onderlinge banden tussen het personeel van Ede Wageningen Engineering BV, MPD Personeel BV en ZON Transitie Support BV te versterken.
2.De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door activiteiten te organiseren voor de leden.

Artikel 4. Leden
1.Leden van de vereniging kunnen zijn zij die zich bij het bestuur als zodanig hebben aangemeld, zij moeten echter wel in dienst zijn van een der BV’s van EWE/MPD/ZON, dan wel stage lopen bij of een langdurig andersoortig dienstverband hebben.
2.Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en mailadressen van alle leden zijn opgenomen.

Artikel 5. Toelating
1.Het bestuur beslist omtrent de toelating van, echter in principe is iedere werknemer in dienst van een der BV’s gerechtigd om lid te worden, ten tijde van indiensttreding óf aan het begin van een nieuw jaar.

Artikel 6. Einde van het lidmaatschap
1.Het lidmaatschap eindigt:
a.Bij beëindiging van het dienstverband met Ede Wageningen Engineering BV, MPD Personeel BV of ZON Transitie Support BV.
b.Door opzegging door het lid, alleen aan het einde van het dan lopende jaar;
c.Door opzegging door de vereniging. Dit kan slechts geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen. Wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

d.Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Onderstaande uitingen kunnen leiden tot (tijdelijke) ontzetting door het bestuur;
* uitingen die discriminerend of beledigend zijn;
* uitingen die als bedreigend kunnen worden ervaren door een natuurlijk persoon
* uitingen die op enige andere manier in strijd zijn met de wet

2.Opzegging en ontzetting door de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 7. Maandelijkse bijdragen
1.De leden zijn gehouden tot het betalen van een maandelijkse bijdrage, die door de algemene vergadering is vastgesteld op € 7,50. De bijdrage zal maandelijkse middels loonadministratie worden ingehouden.

Artikel 8. Bestuur
1.Het bestuur bestaat uit drie of meer personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
2.De algemene vergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
3.Een lid van het management team van een der BV’s kan geen bestuurslid van de personeelsvereniging worden, dit om belangenverstrengeling te voorkomen en het neutrale karakter van de vereniging te waarborgen.

Artikel 9. Einde bestuurslidmaatschap - Periodiek aftreden - Schorsing
1.Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2.Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3.Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a.door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is;
b.door schriftelijk bedanken.

Artikel 10. Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur
1.Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris/penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

Artikel 11. Bestuurstaak - Vertegenwoordiging
1.Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3.Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

Artikel 12. Jaarverslag - Rekening en verantwoording
1.Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
2.Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3.Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de verenigingen over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.

Artikel 13. Algemene vergaderingen
1.Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a.het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

Artikel 14. Toegang en stemrecht
1.Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is.
2.Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3.leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
4.Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

Artikel 15. Voorzitterschap - Notulen
1.De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
2.Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt.

Artikel 16. Besluitvorming van de algemene vergadering
1.Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2.Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3.Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Artikel 17. Statutenwijziging
1.In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Artikel 18. Ontbinding
1.De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
2.Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
3.Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren overgedragen. leder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. Dit wordt dan door de algemene vergadering bepaald.
4.Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Artikel 19. Slotbepaling
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
1.Anique Timmermans, voorzitter
2.Bart van Walderveen, secretaris
3.Harry Witvliet, penningmeester
die de genoemde functies zullen bekleden.